LOGOFIN.gif

Obchodní podmínky

Prosíme, přečtěte si pozorně obchodní podmínky. Veškeré vztahy se řídí platným právním řádem České republiky.

 

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Základní pojmy

 

Dodavatel - prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující - nikoliv spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupní smlouva - objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Pokud kupující objednávku nepotvrdí, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Předmět smlouvy - předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce.

 

 

Místo plnění - místem plnění je místo, které uvedl kupující v objednávce popř. místo, na kterém se kupující a prodávající dohodli písemně.

 

Cena - ceny uvedené na webových stránkách www.kparmy.cz jsou platné v okamžiku objednání.

 

2. Dodací a platební podmínky

 

Objednávky vyřizujeme okamžitě po jejím přijetí. Objednané zboží Vám zasíláme v nejbližším možném termínu, pokud není uvedeno jinak. Rychlost přepravce po odeslání bohužel ovlivnit nemůžeme.

 

Zásilka v rámci České republiky

 

Po území České republiky zasíláme objednané zboží na dobírku jako balík České pošty. K objednávce účtujeme poštovné a balné ve výši 120,- Kč bez ohledu na počet a druh objednaného zboží.

 

Zásilka mimo území České republiky

 

Zboží Vám zašleme i do zahraničí, veškeré dobírky do zahraničí řešíme se zákazníkem individuálně, detaily domlouváme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Cena za tuto službu vychází z platných tarifů České pošty. U těchto objednávek požadujeme platbu za zboží i dobírku předem dle předchozí dohody

 

3. Reklamační řád

 

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Nové zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na použité zboží. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

 

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

 

V souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy (zboží však musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání, pokud možno v původním neporušeném obalu). Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo dle § 53 odst. 10 Občanského zákoníku na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Za navrácení zboží účtujeme 100 Kč, které následně odečteme z vrácené částky.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, musíte nám svůj projev vůle doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme učinit tak písemně. Společně s vráceným zbožím je nutno zaslat originál daňového dokladu (v případě vrácení pouze části objednávky bude přepsán a zaslán zpět). Zásilka nesmí být zaslána dobírkou.

Po obdržení vráceného zboží Vám předem dohodnutým způsobem vrátíme odpovídající částku a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle odstoupení od smlouvy.

 

4. Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel internetového zásilkového obchodu www.kparmy.cz prohlašuje a zároveň se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy, které jsou zapotřebí pro úspěšné vyřízení objednávky, jsou zpracovány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména pak se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů.

 

Zákazník odesláním závazné objednávky souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v databázi provozovatele internetového zásilkového obchodu www.kparmy.cz. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich úpravu. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů, pokud o to zažádá písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu. Učiní-li tak, provozovatel se zavazuje vymazat osobní údaje zákazníka ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení písemné žádosti.

 

5. Závěrečné ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů.

 

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) jsou kupující a prodávající po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázáni.

 

Tento nákupní řád je platný od 1. 1. 2011